CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐAI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
Ngành  Quản lý Biển đảo và Đới bờ

I.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản lý Biển đảo và Đới bờ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành và năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý biển đảo và đới bờ. Cụ thể, học viên có thể:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu triển khai tại các cơ sở nghiên cứu, cơ sở phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ biển đảo.

– Đảm nhiệm công tác giảng dạy tại các các cơ sở đào tạo (cao đẳng, đại học), bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quá trình quản lý tổng hợp biển đảo và đới bờ.

II. CẤU TRÚC, THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Thạc sĩ ngành Quản lý Biển đảo và Đới ̀ có tổng số tín chỉ 52. Cấu trúc gồm 3 phần với thời lượng như sau:

CTĐT Th.S Phần 1 Phần 2 Phần 3
Khối kiến thức

Kiến thức chung

̉ và chuyên ngành Luận văn
́ tín chỉ 10 32 10
Tổng cộng 52
  • Thời gian đào tạo: 2 năm

1- Phần kiến thức chung (10 TC) :

  • Trang bị cho học viên kiến thức về lý luận chính trị, phương pháp NCKH và ngoại ngữ.

2- Phần kiến thức ̉ và chuyên ngành (32 TC):

– Bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức về các quá trình thủy thạch động lực biển, quản lý và khai thác tài nguyên môi trường biển, quản lý tổng hợp đới bờ biển, kinh tế biển và luật biển, tương tác biển-khí quyển, biển-lục địa trong điều kiện biến đổi khí hậu.

– Giúp cho học viên  nắm vững các kiến thức về cơ sở lí luận, triển khai, phát triển, ứng dụng các mô hình trong quá trình quản lý tổng hợp biển đảo và đới bờ.

3- Phần luận văn (10 TC):

  • Giúp cho học viên hệ thống hóa các kiến thức được trang bị và giải quyết bài toán cụ thể thông qua công trình nghiên cứu khoa học.

———————oOo———————–