CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển Đảo
Mã ngành: D850198

I.      MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

I.1.   Mục tiêu chung

Đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường Biển Đảo có năng lực chuyên môn, có lòng yêu nghề có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng làm việc và nghiên cứu trên các lĩnh vực về khảo sát thăm dò nghiên cứu biển và đại dương; theo dõi, dự báo các hiện tượng khí tượng, khí hậu trên biển; điều tra cơ bản, quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học biển, kiểm soát môi trường và tài nguyên biển, vùng ven biển và hải đảo, quy hoạch khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo thực hiện và quản lý các công trình cửa sông và trên biển v.v đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân lực quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo của xã hội.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường Biển Đảo, sinh viên nắm vững kiến thức quản lý tài nguyên Biển và Hải đảo căn bản và kiến thức bổ trợ để đạt các khả năng chuyên môn đáp ứng các công việc sau:

 • Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, các trường đại học, cao đẳng các lĩnh vực liên quan đến biển, hàng hải, tài nguyên biển và hải đảo.
 • Chuyên viên/lãnh đạo ở các cơ quan quản lý, đảm trách công tác tại các đơn vị sự nghiệp, các Cơ quan quản lý Nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực biển các cấp như: tại Chi cục Biển và Hải đảo – Sở Tài nguyên và Môi trường, chuyên viên phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế  biển các quận huyện.
 • Làm việc tại các doanh nghiệp tư vấn, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… các lĩnh vực liên quan đến tài nguyên biển, hàng hải: tư vấn thiết kế, nghiên cứu về ngành khoa học môi trường tài nguyên biển và hải đảo tại các cơ sở đào tạo, Viện và cơ quan tư vấn.

I.2.   Mục tiêu cụ thể

Phẩm chất đạo đức:
Quá trình học tập đào tạo rèn luyện cho sinh viên trở thành những Cử nhân Quản lý Tài nguyên và môi trường Biển Đảo có phẩm chất đạo đức tốt và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tài nguyên biển và hải đảo.
Luôn có ý thức học tập và tự rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Kiến thức:
Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên đầy đủ các kiến thức chung về giáo dục đại cương, các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành trên 3 lĩnh vực chính gồm: khoa học biển và đại dương, các công cụ kỹ thuật và các công cụ quản lý và nghiên cứu biển và đại dương. Các kiến thức được trang bị bao gồm: khoa học cơ bản về biển và đại dương, điều  tra  cơ  bản,  tổng  hợp  tài  nguyên,  môi  trường  biển  và  hải  đảo; bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học biển, quan trắc kiểm soát môi trường và tài nguyên biển, vùng ven biển và hải đảo, quy  hoạch  khai  thác  sử  dụng  bền  vững (kinh  tế,  xã  hội,  môi  trường)  biển  và  hải đảo  trên  phạm  vi  toàn  quốc,  theo  vùng biển và cấp địa phương, các công trình cửa sông và trên biển.

Kỹ năng:

Trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp làm việc độc lập, khả năng tổ chức hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ; khả năng trình bày báo cáo các kết quả nghiên cứu khoa học kiểm soát môi trường và tài nguyên biển, vùng ven biển và hải đảo, quy  hoạch  khai  thác  sử  dụng  bền  vững biển  và  hải đảo. Kỹ năng bơi lội, lặn là các kỹ năng phụ trợ sinh viên sẽ được đào tạo thêm.

Sinh viên ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường biển đảo có khả năng điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên biển, quan trắc môi trường vùng biển và đới bờ, quy  hoạch  khai  thác  sử  dụng  bền  vững biển  và  hải đảo, dự báo sơ bộ tình hình thời tiết và thiên tai trên biển, lập kế hoạch ứng cứu và phòng ngừa rủi ro biển…

Thái độ, hành vi:

   • Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân;
   • Có lòng yêu nghề và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
   • Chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước Việt Nam và các quy định của tổ chức làm việc;
   • Năng động, sáng tạo, cầu tiến trong công việc;
   • Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ. 
      

I.3. Thời gian đào tạo: thời hạn 4 năm 

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 135- 137 TC (không tính khối lượng kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng). Cấu trúc kiến thức của chương trình theo bảng sau:

Bảng 4: Khối lượng kiến thức toàn khóa

STT Khối Kiến thức Tổng TC
4.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương 38 TC
4.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 97 – 99 TC
4.2.1 Khối kiến thức cơ sở ngành 32 TC
4.2.2 Khối kiến thức chuyên ngành 45TC
4.2.3 Khối kiến thức chuyên ngành  (tự chọn) 8-10 TC
4.2.4 Thực tập và khoá luận tốt nghiệp 12 TC
  Tổng cộng 135-137

Đơn vị tín chỉ: một tín chỉ được quy bằng 15 tiết lý thuyết; 30-45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45-90 giờ thực tập tại cơ sở; 45-60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

——————–oO0———————