Liên hệ – Hỏi đáp

 1 Cố vấn học tập TS. Lê Thị Kim Thoa

Email: thoa.ltk@hcmunre.edu.vn

 2 Thư ký, Giáo vụ Cô Phan Thùy Linh

Email: linhpt@hcmunre.edu.vn

 3 Công tác sinh viên Cô Phùng Thị Mỹ Diễm

Email: diemptm@hcmunre.edu.vn

 4 Nghiên cứu khoa học ThS. Trần Thị Kim

Email: ttkim@hcmunre.edu.vn

vvvv5vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 1 Lớp 05-ĐHQLBĐ ThS. Ngô Nam Thịnh

Email: nnthinh@hcmunre.edu.vn

vvvv6vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 2 Lớp 06-ĐHQLBĐ ThS. Nguyễn Trâm Anh

Email: ngtnanh@hcmunre.edu.vn

vvvv7vvv Giáo viên chủ nhiệm Khóa 3 Lớp 07-ĐHQLBĐ ThS. Huỳnh Yến Nhi

Email: nhihy.geo@gmail.com