Nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến và lưu lượng xả của hồ chứa dưới tác động của biến đổi khí hậu

Nguyễn Kỳ Phùng1*, Trần Thị Kim2, Nguyễn Thị Hàng3, Nguyễn Thị Bảy

bia-tap-chi_fullBiến đổi khí hậu (BĐKH) – cụ thể là sự thay đổi lượng mưa, gia tăng nhiệt độ và nước biển dâng- diễn ra ngày càng mạnh mẽ, ảnh hưởng đến các lĩnh vực của tự nhiên và đời sống xã hội. Xâm nhập mặn (XNM) là một hiện tượng tự nhiên, theo chu kỳ hàng năm và phụ thuộc vào quy luật dòng chảy. Có thể nhận thấy mối quan hệ giữa XNM và BĐKH, theo đó, diễn biến và tác động của XNM sẽ ngày càng nghiêm trọng trong bối cảnh BĐKH.

Hồ Trị An (trên sông Đồng Nai) và hồ Phước Hòa (trên sông Bé) là các hồ chứa có chức năng quan trọng trong việc khai thác tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, tưới cho nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và các khu công nghiệp, là công trình tham gia điều tiết ranh mặn phía hạ lưu sông Đồng Nai – Sài Gòn [Lương Văn Thanh, 2006]. Nghiên cứu lưu lượng xả của hồ Trị An và hồ Phước Hòa có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý hệ thống hồ chứa vùng Đông Nam Bộ, đảm bảo an toàn và công năng, đặc biệt trong tình hình BĐKH ngày càng phức tạp. Bên cạnh đó, tính toán lưu lượng xả còn phục vụ cho các bài toán lan truyền mặn và vận chuyển bùn cát của hạ lưu sông Đồng Nai.

Toàn văn bài báo tìm đọc tại đây