Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi rung chuông vàng 2018

Đối tượng tham gia

Sinh viên thuộc các Khoa/Bộ môn đang theo học tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM không phân biệt loại hình đào tạo.