Điểm thi anh văn chuyên ngành lớp 05 DHQLBD- Khóa 1

Điểm thi anh văn chuyên ngành K1 lớp 05, ngành Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo.

Các em có thắc mắc về điểm thi phản hồi về Khoa trước ngày 17/7/2018

C Thoa