Hội đồng Khoa học Khoa

  1. GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Chủ Tịch)
  2. PGS. TS. Lê Quang Toại
  3. PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy
  4. TS. Lê Thị Kim Thoa
  5. TS. Nguyễn Văn Tú
  6. TS. Đinh Ngọc Huy (Thư ký)