Hội đồng Khoa học Khoa

  1. GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Chủ Tịch)
  2. PGS. TS. Lê Quang Toại
  3. PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy
  4. TS. Lê Thị Kim Thoa (Thư ký)
  5. TS. Nguyễn Văn Tú
  6. TS. Bảo Thạnh
  7. TS. Đinh Ngọc Huy