Đề tài duyệt 1995- 2000

  • 2000 – 2001: Xây dựng atlas điện tử phục vụ quản lý hành chánh cấp quận huyện – triển khai cụ thể tại Quận 2 – TP. HCM. Cấp thành phố (Sở KH CN TP. HCM)
  • 1998-2000: Sử dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong việc theo dõi sự bành trướng đô thị và phân tích các tác động môi trường tại TP.HCM. Đề tài cấp Bộ
  • 1998-1999: Sử dụng ảnh viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong việc theo dõi tiến trình thay đổi hình thức sử dụng đất tại khu vực nội thành TP.HCM. Đề tài cấp trường
  • 1995-1997: Atlas tự nhiên TP.HCM. Đề tài cấp nhà nước.