Đề tài duyệt năm 2009

  • 2009-2010: Nghiên cứu và xây dựng mô hình đánh giá tác động của BĐKH đến các yếu tố tự nhiên, con người, KT-XH TP.HCM. Đề tài cấp Tỉnh, thành phố.
  • 2009 – 2011: Nghiên cứu quá trình tương tác biển – lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ.. Đề tài cấp Nhà nước.