Tư vấn tuyển sinh 2016-2017

Phòng Đào tạo vừa có đề nghị Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo cử 4 cán bộ tham gia xét tuyển sinh của trường 2016. Có 02 đợt, mỗi đợt 2 tuần.

BCN phân công các cán bộ có tên sau tham gia:
1. Đợt 1: Cô Thoa, cô Nhật Anh
2. Đợt 2: Anh Thịnh, cô Kim.
Đề nghị các thầy cô tham gia đầy đủ
Chi tiết xem thông báo của phòng Đào tạo