Một số giải pháp phát triển bền vững kinh tế đảo Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Lê Thị Kim Thoa

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 1(T16) 2016, trang 12 – 20.
Đảo đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc của biến đổi khí hậu. Do vậy, trong thời gian qua, nhà nước đã chú trọng xây dựng các chính sách để phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương ven biển và đảo cũng như hoạch định các chính sách quản lý tài nguyên môi trường biển và đảo. Mặc dù vậy, phát triển kinh tế đảo tại Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế và thiếu bền vững. Theo quan điểm cá nhân, kinh tế đảo cần được xem xét dựa trên những đặc điểm sinh thái và xã hội của chúng. Bài viết này tập trung nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững kinh tế đảo trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Cụ thể bài viết sẽ tập trung vào các nội dung sau: (1) Đặc điểm sinh thái và xã hội của đảo; (2) Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển kinh tế đảo trong bối cảnh biến đổi khí hậu, (3) Thực trạng phát triển kinh tế đảo ở Việt Nam và (4) Đề xuất các nhóm giải pháp then chốt để phát triển bền vững kinh tế các đảo.

Toàn bộ bài viết có thể đọc tại đây