Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017”

Từ năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 950/TTg-KTN ngày 12 tháng 6 công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 06 hàng năm.

Mục đích của “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về:
+ Vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe của con người.
+ Sự cấp bách cần phải hành động bảo vệ đại dương thông qua những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.

Để chuẩn bị cho Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, BCN Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường khuyến khích các em sinh viên lớp 05-QLBĐ nói riêng và toàn thể sinh viên trường ĐH Tài nguyên và Môi trường nói chung phát động phong trào hưởng ứng tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2017.

Nội dung các phong trào đề xuất vui lòng gởi về Bộ môn Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo kèm kinh phí thực hiện trước ngày 10 tháng 4 năm 2017.

BTC sẽ chọn ra các phong trào mang tính thiết thực, khả thi để tài trợ kinh phí thực hiện.

Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 5 năm 2017.

Trân trọng,
BCN Bộ môn