Đề tài duyệt năm 2010

Đề tài cấp tỉnh

  • 2010 – 2011: Nghiên cứu và xây dựng mô hình đánh giá tác động của biên đổi khí hậu đến các yếu tố tự nhiên, con người kinh tế – xã hội Tp. HCM
  • 2010 – 2011:Nghiên cứu khả năng chịu tải của sông rạch và đất tỉnh Vĩnh Long
  • 2010 – 2011: Nghiên cứu ảnh hưởng biến đổi khí hậu đối với Khánh  Hòa, các giải pháp thích ứng và ứng phó