Đề tài duyệt 2014

Đề tài cấp Tỉnh, Thành phố

  • 2014-2015: Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông và giảm thiểu tác động sự xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu đến lưu vực sông tỉnh Đồng Nai. Đề tài cấp tỉnh.
  • 2014-2015: Nghiên cứu tính toán ngập úng khu vực quận 12 – Thành phố Hồ Chí Minh bằng mô hình Mike Flood. Đề tài cấp Thành phố.

Đề tài cấp Bộ, ĐHQG

  • 2014-2016: Nghiên cứu biến động hình thái cửa sông Cổ Chiên dưới tác động thủy động lực. Đề tài cấp bộ
  • 2014-2016: Tài nguyên vị thế vùng biển đảo Kiên Giang. Đề tài cấp ĐHQG.

Đề tài cấp trường

  • 2014-2015: Khai thác các di tích lịch sử văn hóa ở TP HCM phục vụ phát triển du lịch. Đề tài cấp trường