Đề tài duyệt năm 2017

  • 2017- 2019: Phân vùng chức năng vùng bờ Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp Thành Phố.
  • 2017 – 2018: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến sự biến đổi các sóng triều thành phần trạm Vũng Tàu. Đề tài cấp cơ sở