QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN: TIẾP CẬN VÀ THÁCH THỨC

NGUYỄN KỲ PHÙNG1, NGUYỄN NGỌC TRINH2, TRẦN THỊ KIM3

1     Viện Khoa học và Công Nghệ Tính Toán, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh. Email: kyphungng@gmail.com

2,3   Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, 236B, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: nntrinh@hcmunre.edu.vn;  ttkim@hcmunre.edu.vn

 Tóm tắt:

Phát triển kinh tế bền vững vùng ven biển và đảm bảo sinh kế ở địa phương là vấn đề cần thiết trong việc quản lý mâu thuẫn về suy thoái nguồn lợi thuỷ sản, suy thoái môi trường và khai thác quá mức tài nguyên vùng ven biển. Quy hoạch không gian biển nhằm cung cấp các giải pháp chiến lược để cân bằng việc thúc đẩy của khu vực kinh tế ven biển với việc bảo vệ môi trường và phúc lợi xã hội.

Bài báo tập trung vào việc xác định cơ sở quy hoạch không gian biển tại Việt Nam cũng như xác định những thách thức đang mà Việt Nam đang phải đối mặt khi áp dụng quy hoạch. Các kết quả từ bài báo là cơ sở cho việc phát triển bền vững, sử dụng hệ sinh thái biển và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Từ khóa: Quy hoạch không gian biển, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, quản lý mâu thuẫn.

Toàn văn bài viết tham khảo tại đây