Tổng kết các kết quả nghiên cứu xói lở bồi tụ dải ven bờ Việt Nam

Bài viết đăng kỷ yếu hội nghị  quốc tế “Nghiên cứu Biển, cửa sông và bãi bồi – ECSS 2017”

 Lê Thị Kim Thoa, Trần Thị Kim

Tóm tắt: 

Vấn đề xói lở bồi tụ ở dải ven bờ Việt Nam hiện đang diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản và đất đai; để lại hậu quả lâu dài về kinh tế – xã hội và môi trường sinh thái. Do vậy, kiểm soát xói lở bồi tụ dải ven bờ là vấn đề vô cùng cần thiết và cấp bách.  Xuất phát từ tình hình thực tiễn, bài báo tập trung trình bày “Tổng kết các kết quả nghiên cứu xói lở bồi tụ dải ven bờ Việt Nam ” nhằm góp phần vào việc định hướng quản lý, bảo vệ và đề ra các giải pháp hữu hiệu cho việc quy hoạch và phát triển bền vững vùng ven biển.

Từ khóa: bồi tụ, xói lở và dải ven bờ

Toàn văn bài viết xem tại đây