Khung hình mẫu check in Fanpage “Biển đảo, Tương lai chúng ta”

Một số khung hình mẫu dành cho cuộc thi ảnh “Biển đảo, Tương lai chúng ta” đã được BTC sưu tầm, thiết kế phục vụ cho cuộc thi. Các khung hình mẫu sẽ được BTC upload liên tục.

Hãy nhấp vào ảnh để tải file về máy tính.

Tải file ảnh anh-72 tại đây

  

 

Tải file ảnh anh-73 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-80 tại đây

 

 

  Tải file ảnh anh-79 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-69 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-70 tại đây

 

 

  Tải file ảnh anh-71 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-64 tại đây

 

 

  Tải file ảnh anh-65 tại đây. 

 

 

Tải file ảnh anh-66 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-67 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-68 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-62 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-27 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-28 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-29 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-30 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-30 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-17 tại đây. Hoặc  Link dự phòng anh-17

 

 

Tải file ảnh anh-16 tại đâyHoặc Link dự phòng anh-16

 

 

Tải file ảnh anh-15 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-15

 

 

Tải file ảnh anh-14 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-14

 

 

Tải file ảnh anh-12 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-12

 

 

Tải file ảnh anh-11 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-11

 

 

Tải file ảnh anh-10 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-10

 

 

Tải file ảnh anh-9 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-9

 

 

Tải file ảnh anh-8 tại đây, hoặc Link dự phòng anh-8

 

 

Tải file ảnh anh-7 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-7

 

 

Tải file ảnh anh-6 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-6

 

 

Tải file ảnh anh-5 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-5

 

 

Tải file ảnh anh-18 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-18

 

 

Tải file ảnh anh-4 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-4

 

 

  Tải file ảnh anh-54 tại đâyHoặc Link dự phòng anh-54

 

 

Tải file ảnh anh-52 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-52

 

 

 Tải file ảnh anh-58 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh_58

 

 

Tải file ảnh anh-43 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-43

 

 

Tải file ảnh anh-2 tại đây. Hoặc Link dự phòng anh-2

 

 

 Tải file ảnh anh-38 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-39 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-40 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-31 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-33 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-36 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-37 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-59 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-20 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-19 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-23 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-21 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-24 tại đây

 

 

 Tải file ảnh anh-25 tại đây

 

 

Tải file ảnh anh-26 tại đây