Đề tài duyệt năm 2018

1- Đề tài cấp Bộ:

– 2018-2020: Nghiên cứu đặc điểm xói lở, đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển Tây Nam Bộ; Thử nghiệm tại huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

– 2018-2020: Nghiên cứu tính toán sự xuất hiện dòng RIP vùng ven biển Nam Trung Bộ, áp dụng cho bãi biển Đồi Dương, Tỉnh Bình Thuận