Xây dựng cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp luận nhận dạng và lượng hóa giá trị tài nguyên vị thế các đảo ven bờ Việt Nam

BUILDING SCIENTIFIC BASIS FOR THE TERM OF “POSITIONING RESOURCES” AND PROPOSING METHODOLOGY FOR
IDENTIFYING AND EVALUATING THE POSITION’S VALUE  OF VIETNAM COASTAL ISLAND SYSTEMS

Lê Thị Kim Thoa

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM

Email: thoa.ltk@hcmnure.edu.vn

Tóm tắt

Hệ thống các đảo ven bờ Việt Nam có vị thế hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng an ninh quốc gia. Trong các dạng tài nguyên truyền thống, vị thế hay còn gọi là tài nguyên vị thế (TNVT) được xem là dạng tài nguyên đặc biệt. Thật ra, khái niệm vị thế không chỉ là vấn đề mới đối với Việt Nam mà còn khá mới mẻ trên thế giới. Do vậy, thuật ngữ vị thế còn nhiều tranh luận và cho đến nay cơ sở khoa học vẫn còn đang được hoàn thiện. Việc nhận thức đúng đắn về vị thế các đảo ven bờ sẽ tạo ra một hướng tiếp cận mới để đánh giá toàn diện giá trị nguồn lợi của các đảo mang lại, từ đó có hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, phát triển bền vững. Bài  viết này tiếp tục làm rõ nội hàm vị thế của một địa phương, lãnh thổ, phương pháp luận nhận dạng và lượng hóa giá trị TNVT các đảo ven bờ Việt Nam nhằm bổ sung cơ sở khoa học và phương pháp luận lượng hóa giá trị tài nguyên vị thế của các đảo ven bờ Việt Nam.

Từ khóa: vị thế, cơ sở khoa học, phương pháp luận, các đảo ven bờ.

Abstract:

Vietnam coastal island systems play important position in socioeconomic development and security, defense of the country. Among traditional resources, position or called as positioning resources” is considered as a special resource. Indeed, “positioning resources” is a new term not only in vietnam but also in other countries. As a result, this concept has always been controversy and on which full agreement in term of scientific basis has not yet been reached. Infact, it is important to increase the understanding and awareness of coastal islands’ position, that helps  to develop a new approach to evaluate the real value of these islands given and to  make a decision on how to utilise  resonable resources. This report continues to bring out the meaning of position and its scientific basis, methodology for identifying  and evaluating  the position’s value of Vietnam coastal island systems.

Keywords: position, scientific basis, methodology, coastal islands.

Full text in English

Nội dung toàn bài viết bằng tiếng Việt