Thông báo về thời gian học và đăng ký học phần Anh văn 1, Anh văn 2

Phòng Đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên:

+ Khóa 07 Đại học chính quy thời gian học Anh văn 1 bắt đầu từ ngày 10/10/2018. Lịch học, thời gian và phòng học chi tiết sinh viên theo dõi thời khóa biểu dành cho sinh viên khóa 07 Phòng Đào tạo đã phát hành vào ngày 15/09/2018.

+ Khóa 04 (trừ sinh viên các ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai và Quản trị kinh doanh) về việc đăng ký học anh văn 1, anh văn 2 như sau:

– Thời gian đăng ký: từ ngày 09/10/2018 đến 15 giờ ngày 12/10/2018.

– Link đăng ký: https://ts.hcmunre.edu.vn

Sau thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ khóa phần mềm đăng ký và ban hành thời khóa biểu chính thức (chỉ mở lớp khi đủ số lượng sinh viên theo quy định).

Lưu ý:

+ Sinh viên lưu ý về địa điểm học tập của học phần Anh văn 1, Anh văn 2 khi đăng ký (Sinh viên hiện được bố trí học tập ở cơ sở nào chỉ đăng ký lớp được bố trí tại cơ sở đó).

+ Đối với sinh viên học lại phải chọn vào mục “Đăng ký học lại”. Trong trường hợp sinh viên không chọn sẽ không có tên trong danh sách đóng tiền và không được tham gian lớp đã đăng ký.

+ Sinh viên các ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai và Quản trị kinh doanh không năm trong đối tượng được đăng ký học trong đợt này (thời gian học tập kết thúc sớm hơn TKB Anh văn 1, Anh văn 2).