Thông báo mua BHYT Sinh viên 2019-2020

Bắt đầu từ tháng 08 năm 2019 trở đi, Trường sẽ không mua BHYT riêng lẻ cho từng sinh viên. Trường sẽ tiến hành mua BHYT cho SV như sau:

Đối với SV Khóa 04, 05, 06, 07 số tiền mua BHYT là 563.220 đồng/SV/12 tháng

Đến hết ngày 30/11/2019, Trường không giải quyết trường hợp mua BHYT riêng lẻ cho SV khóa 04, 05, 06, 07 (trừ khi có thông báo mới),

Thông tin chi tiết về việc mua BHYT Sinh viên 2019-2020 trong Thông báo bên dưới.