NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH MỰC NƯỚC LÊN ĐỘ ỔN ĐỊNH BỜ TRÊN SÔNG TIỀN ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN LONG HỒ, TỈNH VĨNH LONG

Trà Nguyễn Quỳnh Nga1, Trần Thị Kim2, Nguyễn Thị Bảy1

1Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

TÓM TẮT

Sự chênh lệch mực nước sông làm cho dòng thấm (đường bão hòa) trong đất thay đổi, đây là một trong những yếu tố làm mất cân bằng mái bờ khi mực nước trên sông hạ. Nghiên cứu phân tích ổn định mái dốc trong điều kiện dòng thấm không ổn định bằng cách ứng dụng phần mềm Geo-Slope với module Slope/W kết hợp Seep/W. Kết quả cho thấy khi mực nước sông hạ càng nhiều (độ chênh lệch càng lớn) thì độ mất ổn định bờ càng cao. Mặc dù đây chỉ mới là nghiên cứu bước đầu, nhưng cho thấy được khả năng dự báo sạt lở bờ sông sau khi nước rút nhanh.

Từ khóa:

ABSTRACT

The differences of water level in river causes the changes of seepage (saturation) pathways in soil, which is one of the factors that destabilizes riverbank when water level decreases. The paper studies on slope stabilization with the consideration of unstable conditions of seepage flow by applying Geo-Slope software. More specifically, module Slope/W combined with Seep/W will be used. The results show that the lower water level the more unstable riverbank is. However, these are the preliminary results it shows the ability to predict river bank erosion after flash floods.

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHÊNH LỆCH MỰC NƯỚC