NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MODULE TÍNH ỨNG SUẤT TÁN XẠ SÓNG PHỤC VỤ TÍNH TOÁN SỰ XUẤT HIỆN DÒNG RIP VÙNG VEN BỜ

Trần Thị Kim1, Trà Nguyễn Quỳnh Nga2, Nguyễn Thị Bảy3

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM; ttkim@hcmunre.edu.vn

2Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM; quynhnga912@gmail.com

3Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TPHCM; nguyentbay@gmail.com

Dòng rip (Rip current) là một dạng dòng chảy đặc biệt được hình thành trong vùng sóng đổ ven bờ. Dòng rip là dòng chảy mạnh, hẹp và có xu hướng tách bờ, cơ chế hình thành của nó có sự liên quan mật thiết với các dạng địa hình bờ, đáy biển và các đặc trưng của trường sóng tới tác động. Trong bài báo này, nhóm tác giả xây dựng module tính ứng suất tán xạ sóng (radiation stress) dựa trên lý thuyết động lực học dòng Rip của Longuet-Higins M.S. & Stewart R.W(1964). Module này có tên gọi là RS (Radiation Stress) được kết nối với mô hình thủy lực HYDIST để tính toán sự xuất hiện của dòng rip ven bờ. Các kết quả tính ứng suất tán xạ sóng từ module RS tương đối phù hợp với các kết quả tính từ Mike 21 NSW. Đây là tiền đề để phát triển hoàn chỉnh bộ phần mềm của Việt Nam phục vụ tính toán dòng Rip.

         Từ khóa – Dòng Rip; module RS; HYDIST-RS; ứng suất tán xạ, mô hình thủy động lực.NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MODULE TÍNH ỨNG SUẤT TÁN XẠ SÓNG PHỤC VỤ TÍNH TOÁN SỰ XUẤT HIỆN DÒNG RIP VÙNG VEN BỜ