NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG RIP (RIP CURRENT) KHU VỰC BÃI DÀI – KHÁNH HÒA

1Ngô Nam Thịnh, 2Nguyễn Kỳ Phùng, 3Trần Tuấn Hoàng

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

2Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

3Phân viện KH Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu

 Tạp chí Khí tượng Thủy văn – Tháng 12/2012

Tóm tắt

Dòng Rip (Rip Current) được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm tại Việt Nam và trên thế giới. Mỗi năm, dòng Rip đã lấy đi sinh mạng của nhiều người tắm biển cho dù người đó đã biết bơi. Nhận thấy được sự nguy hiểm của dòng Rip, một số nước trên thế giới đã có những nghiên cứu cụ thể về dòng Rip, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể nào để dự báo dòng Rip tại các bãi biển du lịch.Vì vậy, bài báo đã ứng dụng phương pháp của Longuet-Higgins và Stewart (1964) tính toán dòng Rip dựa vào ứng suất bức xạ sóng (Radiation stress) tại bãi tắm Bãi Dài góp phần phát triển du lịch biển Việt Nam.

Abtract

Rip Currents are considered one of the most dangerous risks at Vietnam beaches and around the world. Each year, Rip Currents take the lives of many people swimming even though lots of those lost would have been competent swimmers. Realizing the danger of Rip Current, some countries have researched about Rip Current, however, Vietnam doesn’t currently research on Rip Current at beaches. Thus, this paper applied the method of Longuet-Higgins and Stewart (1964) Rip Current calculations based on wave radiation stress in Bai Dai beach. This study aims to contribute to the development of Vietnam’s sea tourism.

1.Bai bao rip bai dai