NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN DÒNG RIP (RIP CURRENT) KHU VỰC NHA TRANG

1Nguyễn Kỳ Phùng, 2Ngô Nam Thịnh, 3Trần Tuấn Hoàng

1Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

3 Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

 Tạp chí Khoa học Thủy lợi – Tháng 12/2012

Tóm tắt: Dòng Rip (Rip Current) được xem là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm tại Việt Nam và trên thế giới. Mỗi năm, dòng Rip đã lấy đi sinh mạng của nhiều người tắm biển cho dù người đó đã biết bơi. Nhận thấy được sự nguy hiểm của dòng Rip, một số nước trên thế giới đã có những nghiên cứu cụ thể về dòng Rip. Trong những năm gần đây,  ở Viện Hải Dương Học Nha Trang – Việt Nam cũng đã bắt đầu nghiên cứu dòng Rip. Bài báo giới thiệu việc ứng dụng dụng mô hình Mike 21 của Đan Mạch để tính toán, dự báo dòng Rip dựa trên phương pháp của Longuet-Higgins và Stewart (1964) lần đầu tại Việt Nam

 

Summary: Rip Currents are considered one of the most dangerous risks at Vietnam beaches and around the world. Each year, Rip Currents take the lives of many people swimming even though lots of those lost would have been competent swimmers. Realizing the danger of Rip Current, some countries have researched about Rip Current, at the institute of Oceanography, Nha Trang – Viet Nam has commenced the Rip Currents research in recent years. However, this paper is the first in Vietnam’s application of Mike 21 model of Danish caculated, forecast Rip Currents based on the method of Longuet-Higgins and Stewart (1964).

11. Bai bao rip nha trang