Nghiên cứu tính toán “mưa rào – dòng chảy” hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngập

1Trần Tuấn Hoàng, 1Bùi Chí Nam, 2Ngô Nam Thịnh

1Phân viện KH Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu

2Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Tạp chí Khí tượng Thủy văn – Tháng 12/2012

Tóm tắt :

Báo cáo “Nghiên cứu tính toán “mưa rào – dòng chảy” hạ lưu sông Sài Gòn làm đầu vào cho bài toán chống ngập”  tập trung nghiên cứu về mưa tạo nên dòng chảy ở lưu vực hạ lưu sông Sài Gòn, đoạn từ phía Bắc giáp với tỉnh Bình Dương đến ngã ba Đèn Dỏ ( sông Sài Gòn và Đồng Nai và Nhà Bè).  Báo cáo phân chia các tiểu lưu vực trong vùng nghiên cứu theo các hiện trạng qui hoạch thoát nước và theo tự nhiên ở vùng chưa qui hoạch đô thị. Tính toán Mưa Rào – Dòng Chảy ( Rainfall- Runoff) trên toàn lưu vực với các số liệu mưa tương ứng. Kết quả theo 2 kịch bản hiện trạng và tương lai của báo cáo là lưu lượng trên toàn bộ các tiểu lưu vực và tại các nút sông và nhánh sông. Kết quả có thể làm điều kiện đầu vào cho các bài toán ngập lụt, và để tham khảo cho các ngành liên quan.

Abstract

The prọject “Using the result of studying and calculating rainfall-runoff on lower section of Saigon basin as input to calculate flood” focus the research on rain making the current in the lower section of Saigon basin, from the north adjoining Binh Duong to the intersection Đèn Đỏ (Sai gon, Dong Nai and Nha Be river). Sub-basins in the study area are splited under the present status of drainage planning and the nature in the not urban planning area. Rainfall-Runoff is calculated in the entire basin corresponding to rainfall data. The results under the scenario of the present status and of future status are the flow on the entire sub-basins, on nodes and branches of river. The result can be input for calculating flooding and for references to related industries.

Rain-HCM-tapchi