TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN, HẢI VĂN NHẰM DỰ BÁO MỰC NƯỚC HẠ LƯU HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI

Bảo Thạnh, Vũ Thị Hương, Trần Tuấn Hoàng, Ngô Nam Thịnh,
Nguyễn Văn Tín, Trương Hoài Thanh

Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Biến đổi Khí hậu

Tóm Tắt: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu từ việc tích hợp các mô hình khí tượng, thủy văn, thủy lực và hải văn nhằm tăng chất lượng dự báo mực nước hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai cho 6 vị trí: Biên Hòa, Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một, Bến Lức, Tân An. Các kết quả cho thấy sự kết hợp các mô hình Delft3D và Mike11 đạt kết quả dự báo đỉnh, chân mực nước tốt hơn khi không có sự tham gia của Delft3D. Kết quả dự báo mực nước tốt hơn cho 6 vị trí khi tích hợp tất cả các mô hình.

Abstract: This paper presents the research results from the integration of meteorology model (WRF), hydrology (Nam), hydraulic (Mike 11) and oceanographic (Delft3D) to forecast water levels downstream basin of Dong Nai river system (6 positions: Bien Hoa, Nha Phu An, Thu Dau Mot, Ben Luc, Tan An). Four scenarios of model integration has been done. Scenario combining the results Delft3D and MIKE11 forecast peak water levels legs better when not combined Delft3D. Scenario combining all the models for forecasting water levels result in Nha Phu, Thu Dau Mot and Hoa An (Bien Hoa) are better when not integrated models.

Bai bao tich hop mo hinh 2014