Biểu mẫu Thực tập tốt nghiệp

1- Mẫu TTTN1-Phiếu đề xuất chủ đề thực tập

2- Mẫu TTTN2-Đề cương báo cáo TTTN

3- Mẫu TTTN3-Nhật ký TTTN

4-Mẫu TTTN4-Báo cáo tiến độ thực tập

5- Mẫu TTTN5-Báo cáo thực tập tốt nghiệp

6-Mẫu TTTN6.1-Phiếu nhận xét của CBHD

7- Mẫu TTTN6.2-Phiếu nhận xét GVHD

8-Mẫu TTTN7.1-Công văn giới thiệu cá nhân

9-Mẫu TTTN7.2-Công văn giới thiệu tập thể

10-Mẫu TTTN8-Danh sách SV TTTN tại các đơn vị

11- Mẫu TTTN9- Thư cảm ơn

12- Mẫu TTTN10-Phiếu chấm điểm báo cáo TTTN