Quy trình thực hiện TTTN dành cho SV Khóa 1, lớp 05-QLTNBĐ

Khoa sẽ thông báo thời gian sinh viên (SV) tiến hành thực tập tốt nghiệp (TTTN) và phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD). Thời gian SV được thông báo thường rơi vào đầu học kỳ 7 (tức khỏang tháng 8). Danh sách SV thực tập và GVHD sẽ được thông báo tại văn phòng (VP) và website của Khoa.

Chương trình TTTN cho SV Lớp 05_QLTNBĐ  cụ thể như sau:

– Thời gian qui định cho SV liên hệ cơ quan xin thực tập hạn cuối đến hết ngày 27/09/2019.

– Thời gian bắt đầu và kết thúc TTTN là 7 tuần, tính từ ngày 18/11/2019 đến 04/01/2020. SV có thể bắt đầu thực tập sớm hơn và kết thúc muộn hơn (nếu cần thiết).

– Thời gian nộp báo cáo TTTN hạn cuối vào ngày 13/01/2020.

– Khoa thành lập Hội đồng chấm báo cáo TTTN và công bố kết quả chậm nhất 30 ngày kể từ ngày SV nộp báo cáo TTTN. Hội đồng sẽ không chấm báo cáo TTTN trong trường hợp SV thực hiện sai quy định của Khoa.

– Bảng điểm báo cáo TTTN của sinh viên sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa.

Nhiệm vụ của SV:

1- Liên hệ với Phòng công tác sinh viên (CTSV) và Khoa xin giấy giới thiệu của Trường  và Khoa để liên hệ TTTN. Thời gian đăng ký xin giấy giới thiệu từ ngày ra thông báo tới ngày 05/09/2019. Địa điểm tại VP Khoa. SV sẽ nhận hai loại giấy tờ trên chậm nhất 2 tuần tức ngày 13/09/2019 (giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ thông báo cho SV ngày lên nhận).

2- SV mang hai giấy giới thiệu của Trường và Khoa kèm với thẻ SV để xin thực tập tại cơ quan/đơn vị. Thời gian qui định cho SV liên hệ cơ quan xin thực tập hạn cuối đến hết ngày 27/09/2019.

3- Sau khi được cơ quan/ đơn vị đồng ý tiếp nhận, SV tiến hành trao đổi chủ đề thực tập với cán bộ hướng dẫn (CBHD) để thống nhất chủ đề thực tập. Hạn cuối nộp phiếu đề xuất chủ đề TTTN có chữ ký xác nhận đồng ý hướng dẫn của CBHD tại cơ quan thực tập về Khoa chậm nhất ngày 11/10/2019 (Mẫu TTTN1).

4- SV viết đề cương dự kiến thực tập và trao đổi, làm việc với CBHD và GVHD để thống nhất đề cương TTTN. Hạn cuối nộp đề cương TTTN về Khoa chậm nhất ngày  08/11/2019 (Mẫu TTTN2).

5- Thời gian TTTN bắt đầu từ ngày 18/11/2019. SV viết nhật ký thực tập và trình CBHD tại công ty/cơ quan ký xác nhận định kỳ 1 tuần/ lần (Mẫu TTTN 3).

6- Báo cáo tiến độ và nội dung công việc tại công ty/cơ quan cho GVHD tại Khoa định kỳ 1 tuần/ lần. SV có thể gởi báo cáo cho GVHD qua email theo mẫu (Mẫu TTTN4).

7- Viết báo cáo TTTN theo mẫu qui định của Khoa (Mẫu TTTN5)

8- Trình Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả TTTN (Mẫu TTTN6.1) cho CBHD và GVHD viết nhận xét, ký tên và đóng dấu cơ quan (Mẫu TTTN6.2). Bảng nhận xét này phải được đóng vào báo cáo TTTN theo đúng quy cách trình bày của Khoa đã hướng dẫn.

9- Nộp về Khoa 1 bản báo cáo TTTN kèm nhật ký TTTN theo đúng thời gian qui định (13/01/2020). SV nhớ ký tên vào danh sách nộp báo cáo nhằm tránh thất lạc bài báo cáo.

10- Nhận thư cảm ơn của Khoa chuyển cho CBHD. GVHD sẽ thông báo cụ thể thời gian SV lên nhận thư cảm ơn.

Danh mục các biểu mẫu xem tại đây

4- Nhiệm vụ GVHD:

– Làm công văn trình BCN Khoa ký để chuyển cho SV gởi đến đơn vị thực tập theo nguyện vọng của SV (Mẫu TTTN7.1 và 7.2). Lưu ý có 2 mẫu đơn (cá nhân và tập thể SV thực tập tốt nghiệp).

– Tổng hợp và trình danh sách chủ đề TTTN, địa chỉ thực tập, CBHD tại cơ quan thực tập và thông tin liên hệ của SV cho BCN Khoa (Mẫu TTTN8). Danh sách sinh viên TTTN chính thức tại các cơ quan sẽ được đăng trên trang web của Khoa và niêm yến tại VPK.

– Theo dõi, hướng dẫn SV viết đề cương và báo cáo TTTN. Liên hệ với CBHD để quản lý, giám sát thời gian SV đi TTTN tại các cơ quan/ đơn vị.

– Điền thông tin và gởi thư cảm ơn cho CBHD tại các công ty (Mẫu TTTN9)

– Tiến hành chấm điểm báo cáo TTTN (Mẫu TTTN10)

5– Nhiệm vụ thư ký, giáo vụ khoa

– Nhận đề cương báo cáo TTTN của SV theo thời gian qui định của Khoa.

– Chuyển công văn giới thiệu của Khoa và Trường cho SV (GVHD làm công văn, chuyển cho GV Khoa  trình ký). Thông báo cho SV lên VPK lấy CV theo thời gian qui định.

– Nhận báo cáo TTTN của SV nộp theo thời gian đã qui định.

6– Nhiệm vụ của Hội đồng chấm TTTN

– Chấm báo cáo TTTN theo sự phân công của BCN Khoa. Phiếu chấm điểm báo cáo TTTN (Mẫu TTTN10)

– Gửi danh sách điểm về cho GV Khoa

7- Phương thức đánh giá TTTN

Kết quả điểm cuối cùng của đợt TTTN là trung bình cộng của 4 cột điểm tương ứng với tỷ lệ % từng cột như sau:
– Điểm chuyên cần do giáo viên hướng dẫn của Khoa nhận xét: 10/100 %
– Điểm chuyên cần, tác phong làm việc của sinh viên do cán bộ hướng dẫn của công ty/ cơ quan nhận xét: 15/100 %
– Nhật ký thực tập của sinh viên: 15/100%
– Nội dung báo cáo chủ đề thực tập: 60/100 % (Chi tiết từng phần xem dưới đây)
– Chi tiết thang điểm từng phần trong báo cáo TTTN

Tiêu chí

Điểm tối đa

Hình thức trình bày theo đúng quy định, font chữ, hình thức trình bày, văn phong trong sáng, mạch lạc.- Trích dẫn, TLTK: 0.5đ

– Format font chữ, biểu bảng, hình ảnh, trình tự sắp xếp các phần theo đúng qui định: 0.5đ

– Văn phong trong sáng, mạch lạc, không lỗi đánh máy, chính tả, độ dài báo cáo (20-30 trang): 0.5đ

15
Phần mở đầu 0,5
Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập 1,0
Chương 2: Cơ sở lý luận phục vụ chủ đề thực tập 1,5
Chương 3: Kết quả thực tập 4,0
Chương 4: Bài học kinh nghiệm cho bản thân 1,0
Phần kết luận 0,5

BCN Khoa