NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG HÌNH THÁI CỬA SÔNG CỔ CHIÊN DƯỚI TÁC ĐỘNG THỦY ĐỘNG LỰC

Nguyễn Văn Hồng(1), Trần Tuấn Hoàng(1), Võ Thị Thảo Vi(1),
Huỳnh Thị Mỹ Linh(1), Ngô Nam Thịnh(2)

(1)Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

(2)Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt:

Cửa sông Cổ Chiên là nơi xảy ra các quá trình tương tác giữa biển và sông hết sức mạnh mẽ. Dưới tác động của thủy động lực và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên sông của người dân cùng với quá trình tương tác giữa dòng chảy trong sông, thủy triều, sóng biển làm bất ổn định vùng cửa sông gây khó khăn cho việc xác định luồng lạch, các cồn cát chìm và hình thái sông. Để nghiên cứu diễn biến hình thái đáy sông cũng như quá trình bồi lắng và xói lở ở cửa Cổ Chiên, mô hình Mike 21 đã được lựa chọn để áp dụng, mô hình là sự kết hợp của mô hình thủy động lực học, mô hình sóng, mô hình dòng chảy và mô hình vận chuyển bùn cát.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích, diễn biến bồi xói, phân tích hiện trạng và nguyên nhân biến động hình thái khu vực cửa sông thông qua kết quả đo đạc. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực xói lở xảy ra nhiều ở lòng sông và gần bờ khu vực tỉnh Bến Tre, tốc độ xói lở vào mùa mưa có xu thế nhanh hơn mùa khô. Kết quả tính toán xói lở bằng mô hình toán khá phù hợp với đợt điều tra thực tế về tình hình bối lắng, sạt lở khu vực cửa sông Cổ Chiên.

Từ khóa: cửa sông Cổ Chiên, dòng chảy, sóng, vận chuyển bùn cát.

Nghien cuu bien dong hinh thai cua song Co Chien