TÍNH TOÁN MỰC NƯỚC DÂNG KHU VỰC VŨNG TÀU CÓ XEM XÉT MỨC ĐỘ LÚN ĐỊA PHƯƠNG PHỤC VỤ TÍNH TOÁN NGẬP

Nguyễn Kỳ Phùng1, Ngô Nam Thịnh2

1Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, 2Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

Mail: namthinh2007@gmail.com

 

Tóm tắt

Nước biển dâng do biến đổi khí hậu ngày càng biểu hiện rõ trong những năm gần đây. Có nhiều phương pháp dự báo kịch bản nước biển dâng đã được nghiên cứu bao gồm phương pháp thực nghiệm, phương pháp thống kê, phương pháp mô hình động lực. Sử dụng phương pháp nào cũng có mặt hạn chế và những sai số nhất định. Trong bài báo này, tác giả sử dụng số liệu thực đo trong hơn 30 năm kết hợp với mô hình thống kê SimClim và kết quả quan trắc lún để đưa ra kịch bản nước biển dâng cho khu vực Vũng Tàu.

Từ khóa: biến đổi khí hậu, lún.

Keywords: climate change, subsidence.

NgoNamThinh_bai bao vung tau_BDKH_sua