TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN HỆ THỐNG SÔNG SÀI GÒN – ĐỒNG NAI THEO KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1Trần Tuấn Hoàng, 2Ngô Nam Thịnh, 2Bảo Thạnh

1Phân viện KH Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

TÓM TẮT

Hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai là nguồn cung cấp nước chính cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, nguồn nước này đang phải đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là việc lấy nước của các nhà máy nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, khi độ mặn vượt quá 250 mg/l thì các nhà máy nước không thể lấy nước để xử lý. Vì vậy, bài báo đã ứng dụng mô hình toán Mike 11 để tính toán và dự báo xâm nhập mặn tại 6 vị trí mà các nhà máy nước đã và sẽ lấy nước như Hòa Phú, Tân Hiệp I, Tân Hiệp II, BOT Bình An, Hóa An, Uptream Đồng Nai. Mô hình sẽ tính toán diễn biến mặn mùa khô năm 2007 và dự báo đến năm 2020, 2040 theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2012. Kết quả tính toán cho thấy năm 2007 tại các vị trí như Hòa Phú, BOT Bình An, Hóa An có lúc độ mặn đã vượt mức 250 mg/l, còn các vị trí còn lại độ mặn khá thấp.

Bai bao -lantruyenman_new