Đề tài duyệt năm 2019

Dự án MARE- Marine Coastal and Delta Sustainability for Southeast Asia (Tính bền vững vùng biển, ven biển và đồng bằng cho khu vực Đông Nam Á). Đây là dự án nâng cao năng lực đào tạo sau đại học do tổ chức thực hiện giáo dục, nghe nhìn và văn hóa (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency- EACEA) tài trợ trong 3 năm, tính từ 01/2020 – 01/2023.

Thông tin thêm về dự án