Đề tài duyệt năm 2019

Dự án MARE- Marine Coastal and Delta Sustainability for Southeast Asia (Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng cho khu vực Đông Nam Á). Đây là dự án nâng cao năng lực đào tạo sau đại học do Tổ chức Điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và  Văn hoá  (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency- EACEA) tài trợ trong 3 năm, tính từ 01/2020 – 01/2023.

Thông tin thêm về dự án