Quy trình, nhiệm vụ, cách thức chấm ĐATN sinh viên QLTNBĐ

Khoa sẽ thông báo thời gian sinh viên (SV) tiến hành làm đồ án tốt nghiệp (ĐATN) và phân công giáo viên hướng dẫn (GVHD). Thời gian SV được thông báo thường rơi vào cuối học kỳ 7 (tức khoảng tháng 12). Danh sách SV đủ điều kiện làm ĐATN sẽ được thông báo tại văn phòng (VP) và website của Khoa.

Các mốc thời gian quan trọng trong thực hiện ĐATN

– Thời gian qui định cho SV chọn chủ đề ĐATN hạn cuối đến hết ngày 10/02/2020.

– BCN Khoa phân công GVHD sau 2 ngày làm việc kể từ hạn cuối nộp chủ đề ĐATN.

– Thời gian SV trao đổi đề cương ĐATN với GVHD và nộp đề cương ĐATN về Khoa (1 bản giấy và file mềm) hạn cuối đến hết ngày 17/02/2020.

– Thời gian SV bảo vệ đề cương ĐATN vào ngày 19/02/2020.

– Thời gian SV nộp đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng Khoa vào ngày 26/02/2020.

– Thời gian SV bắt đầu làm đồ án kéo dài 15 tuần tính từ tuần thứ 1 bắt đầu từ ngày 02/03/2020 và kết thúc vào tuần thứ 15 là ngày 19/06/2020.

– Báo cáo tiến độ ĐATN mỗi tuần 1 lần cho GVHD.

– Báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ về VP Khoa hạn cuối ngày 13/04/2020.

– BCN Khoa sẽ công bố danh sách SV được tiếp tục thực hiện ĐATN ngày 16/04/2020.

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 19/06/2020.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 23 – 26/ 06/2020.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 13/07/2020.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.

Nhiệm vụ của SV

– Điền phiếu đăng ký tên đồ án, đề cương chi tiết, đề xuất GVHD nếu có, nộp về VP Khoa theo qui định.

–  Liên hệ với GVHD để hoàn thiện tên đồ án và nội dung đề cương sau khi BCN Khoa phân công GVHD.

– Nộp đề cương chi tiết hoàn chỉnh về VP Khoa theo qui định.

– Trao đổi và báo cáo tiến độ thực hiện cho GVHD, có chữ ký xác nhận của GVHD theo mẫu qui định.

– Nộp báo cáo tiến độ thực hiện ĐATN giữa kỳ về VP Khoa theo thời gian qui định.

– Tuân thủ format viết ĐATN của Khoa ban hành.

– Gửi phiếu nhận xét của GVHD cho giáo viên nhận xét theo mẫu qui định.

Nhiệm vụ của GVHD

– Trao đổi với SV để thống nhất tên và đề cương chi tiết ĐATN theo đúng tiến độ Khoa qui định.

– Nhắc nhỡ, theo dõi, đôn đốc  SV hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện ĐATN được vạch ra trong qui trình thực hiện ĐATN.

– Đánh giá tiến độ thực hiện ĐATN của SV theo mẫu qui định, căn cứ vào kế hoạch thực hiện được vạch ra trong đề cương ĐATN.

– Nhắc nhở SV tuân thủ hình thức trình bày qui định làm ĐATN của Khoa.

– Viết nhận xét hướng dẫn SV theo mẫu qui định.

Nhiệm vụ của thư ký, giáo vụ Khoa

– Trình danh sách SV làm ĐATN cho trường ra quyết định.

– Nhận đề cương ĐATN của SV theo thời gian qui định của Khoa.

– Đưa danh sách SV thực hiện ĐATN lên website Khoa, niêm yết tại VP Khoa.

– Cung cấp thông tin cho GVHD bên ngoài Khoa nắm tình hình tiến độ thực hiện ĐATN của Khoa nếu có thay đổi.

– Lập phiếu giao nhiệm vụ ĐATN cho SV theo xét duyệt của Hội đồng duyệt đề cương ĐATN và trình BCN Khoa ký.

Nhiệm vụ Hội đồng xét duyệt đề cương

– Nhận xét đề cương ĐATN của SV theo thời gian qui định của Khoa.

– Tổng kết các nội dung, yêu cầu cần chỉnh sửa đề cương ĐATN bằng văn bản cho Khoa. Trong đó ghi rõ các yêu cầu dữ liệu, sản phẩm cụ thể cho từng đề cương ĐATN thực hiện theo mẫu phiếu giao nhiệm vụ ĐATN cho SV do Khoa qui định.

Nhiệm vụ Hội đồng chấm ĐATN

– Nhận xét báo cáo ĐATN của SV theo mẫu và thời gian qui định của Khoa.

– Tổng kết các nội dung, yêu cầu cần chỉnh sửa báo cáo ĐATN bằng văn bản cho Khoa. 

– Đọc, nhận xét và tổng kết điểm ĐATN gửi về VP Khoa theo mẫu và thời gian qui định.

Qui định điểm số cuối cùng của ĐATN

1- Điểm quá trình thực hiện ĐATN chiếm 30% tổng điểm ĐATN, được căn cứ vào nhận xét báo cáo tiến độ đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ của GVHD.

2. Điểm nội dung báo cáo ĐATN chiếm 60% tổng điểm ĐATN, được căn cứ vào nhận xét của GVHD, GVPB, hội đồng chấm ĐATN.

3. Điểm báo cáo ĐATN đã chỉnh sửa hoàn thiện cuối cùng theo ý kiến góp ý của Hội đồng chấm ĐATN chiếm 10% tổng điểm ĐATN, căn cứ vào kết quả đọc nhận xét của Hội đồng chấm ĐATN.

Ví dụ:

  • Điểm quá trình thực hiện ĐATN (30%): 8 đ = 2,4 đ
  • Điểm nội dung ĐATN – trung bình cộng điểm GVHD, GVPB, thành viên trong hội đồng chấm ĐATN (60%): 7 đ = 4,2 đ
  • Điểm ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm ĐATN – trung bình cộng của thành viên hội đồng chấm ĐATN (10%): 8 đ = 0,8 đ

Như vậy, điểm tổng kết ĐATN là : 2,4 + 4,2 + 0,8 = 7,4 đ