Biểu mẫu ĐATN

1. Mẫu đăng ký DATN

2. Mẫu đề cương ĐATN

3. Mẫu báo cáo ĐATN

4. Mẫu báo cáo tiến độ ĐATN

5. Mẫu Phiếu giao nhiệm vụ ĐATN

6. Mẫu giải trình chỉnh sửa ĐATN

7. Mẫu nhận xét GVHD ĐATN

8. Mẫu nhận xét GVPB ĐATN

9. Mẫu nhận xét HĐ chấm ĐATN

10. Mẫu tổng kết điểm ĐATN