Nộp báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các em nộp báo cáo tiến độ thực hiện đồ án tốt nghiệp qua email cho Cô Linh. Bản có chữ ký xác nhận của GVCN sẽ nộp lại khi vào trường.

Hạn cuối lúc 17:00 giờ ngày 14 tháng 04 năm 2020

Mẫu báo cáo tiến độ ĐATN

Lưu ý: Đánh giá khối lượng hoàn thành ĐATN là khối lượng đã thực hiện được so với kế hoạch tiến độ vạch ra trong đề cương ĐATN.