Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh;

Thời hạn nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được phát hành (Trường không trả lại hồ sơ đã dự tuyển).

Địa điểm tiếp  nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình; Số điện thoại: 028.39913978.

Các thông tin về điều kiện đăng ký dự tuyển, nhu cầu tuyển dụng được đăng chi tiết trong file đính kèm bên dưới:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tải tại đây