Nghiên cứu diễn biến đáy khu vực cửa sông Hậu thuộc tỉnh Sóc Trăng

Tác giả

Trần Thị Kim 1,2 Nguyễn Thị Thanh Minh 1 Trà Nguyễn Quỳnh Nga 3,4 Nguyễn Thị Bảy 3,4 Nguyễn Kỳ Phùng 5

Đơn vị công tác

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM; ttkim@hcmunre.edu.vn; nguyenthithanhminh0419@gmail.com

2 Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc Gia Tp.HCM; ttkim@hcmunre.edu.vn

3 Trường Đại học Bách Khoa; ntbay@hcmut.edu.vn; tnqnga@hcmut.edu.vn

Đại học Quốc Gia Tp.HCM; ntbay@hcmut.edu.vn; tnqnga@hcmut.edu.vn

Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM; kyphungng@gmail.com

* Tác giả liên hệ: ttkim@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84 902698585

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=JapFyGYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://tapchikttv.vn/article/956