Các mốc thời gian thực hiện ĐATN đợt 2

– Thời gian qui định cho SV chọn chủ đề ĐATN hạn cuối đến hết ngày 03/08/2020.

– BCN Khoa phân công GVHD sau 2 ngày làm việc kể từ hạn cuối nộp chủ đề ĐATN.

– Thời gian SV trao đổi đề cương ĐATN với GVHD và nộp đề cương ĐATN về Khoa (1 bản giấy và file mềm) hạn cuối đến hết ngày 07/09/2020.

– Thời gian SV bảo vệ đề cương ĐATN vào ngày 16/09/2020.

– Thời gian SV nộp đề cương ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng Khoa vào ngày 21/09/2020.

– Thời gian SV bắt đầu làm đồ án kéo dài 15 tuần tính từ tuần thứ 1 bắt đầu từ ngày 21/09/2020 và kết thúc vào tuần thứ 15 là ngày 04/01/2021.

– Báo cáo tiến độ ĐATN mỗi tuần 1 lần cho GVHD.

– Báo cáo tiến độ ĐATN giữa kỳ về VP Khoa hạn cuối ngày  14/11/2020.

– BCN Khoa sẽ công bố danh sách SV được tiếp tục thực hiện ĐATN ngày 18/11/2021.

– Thời gian SV nộp ĐATN hạn cuối vào lúc 17:00 ngày 04/01/2021.

– Thời gian SV bảo vệ ĐATN từ ngày 11 – 15/ 01/2021.

– Thời gian SV nộp lại ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng xét tốt nghiệp là ngày 07/02/2021.

– Bảng điểm ĐATN của SV sẽ được niêm yến tại VP và website của Khoa sau 7 ngày làm việc tính từ thời điểm SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm tốt nghiệp.