Đánh giá chất lượng nước mặt trên hệ thống các sông rạch chính khu vực TP.HCM …

Đánh giá chất lượng nước mặt trên hệ thống các sông rạch chính khu vực TP.HCM ứng với quy hoạch khu công nghiệp và phát triển dân cư

Tác giả: Trần Thị Kim*Phùng Thị Mỹ DiễmTrần Thị Thúy An*Nguyễn Công ToạiNgoc PhamNguyễn Thị Bảy

Thành phố Hố Chí Minh có hệ thống kênh rạch dày đặc, tuy nhiên, phần lớn kênh rạch này đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải từ sinh hoạt cũng như các khu công nghiệp/ khu chế xuất. Bài báo này tập trung đánh giá chất lượng nước mặt trên hệ thống các sông rạch chính khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ứng với quy hoạch khu công nghiệp và phát triển dân cư bằng mô hình MIKE 11 Ecolab. Kết quả cho thấy: khi hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp và phát triển dân cư thì nồng độ BOD và COD tăng lên tại 5 hệ thống kênh rạch: Hệ thống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, kênh Tân Hoá – Lò Gốm, kênh Tàu Hũ – kênh Đôi – kênh Tẻ, kênh Bến Nghé, kênh Tham Lương – Bến Cát – Vàm Thuật. Trong khi đó, nồng độ BOD và COD tăng nhưng không đáng kể tại các sông lớn như Sài Gòn, Đồng Nai và Nhà Bè

Tạp chí khoa học và công nghệ – Đại học Đà Nẵng (JST-UD) (udn.vn)