Kế hoạch thực tập tốt nghiệp sinh viên lớp 06

Thực tập tốt nghiệp (TTTN) là một phần quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển đảo. Chương trình thực tập này là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường xã hội thực tiễn nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ sát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học được trên ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên ngoài.

Thời gian đợt thực tập: 14/12/2020 – 30/01/2021
Báo cáo thực tập:  22/02/2021 –  01/03/2021

Xem chi tiết hướng dẫn qui trình TTTN
Xem chi tiết  qui định TTTN
Xem biểu mẫu Thực tập