Danh sách dự kiến sinh viên lớp 05_ĐH_QLBĐ đủ và chưa đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp Đợt xét: 2020 – 2021 Đợt 2

Phòng đào tạo thông báo danh sách dự kiến lớp 05_ĐH_QLBĐ đủ và không đủ điều kiện thực hiện khóa luận tốt nghiệp 2020 – 2021 Đợt 1

Thông tin danh sách trong file đính kèm.

Trân trọng./.