Danh sách sinh viên lớp 05_ĐH_QLBĐ đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt xét: 2020 – 2021 Đợt 1

Phòng đào tạo thông báo danh sách dự kiến lớp 05_ĐH_QLBĐ đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp, Đợt xét: 2020 – 2021 Đợt 1

Thông tin danh sách trong file đính kèm

Trân trọng./.