Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 740/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

File Quyết định được đính kèm theo bài viết.

Trân trọng./.