Thông báo Hội đồng bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp khóa 2, lớp-06 lần 1

Khoa thông báo thời gian, địa điểm và danh sách sinh viên từng hội đồng bảo vệ đề cương khóa luận tốt nghiệp khóa 06 lần 1 (trong file đính kèm).

Trân trọng./.