Thông báo về việc sinh viên các khóa 07, 08, 09 Đại học chính quy chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021

Khoa thông báo về việc sinh viên các khóa 07, 08, 09 Đại học chính quy chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 trong file đính kèm.

Trân trọng./.