QĐ thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH cấp sinh viên và Danh sách các đề tài NCKH được xét duyệt – khoa QLTNB&HĐ

Khoa thông báo QĐ thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH cấp sinh viên và Danh sách các đề tài NCKH được xét duyệt – khoa QLTNB&HĐ như trong file đính kèm.

Thời gian sinh viên nộp lại thuyết minh kèm dự tóan đề tài cho Khoa là trước 16h ngày 4/5/2021.

Trân trọng./.