Buổi bảo vệ đề cương NCKH cấp sinh viên Năm 2021

Sau khi họp hội đồng xác định danh mục đề tài KHCN cấp Sinh viên của Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo theo Quyết định số 324/QĐ-TĐHTPHCM ngày 12 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, hội đồng nhất trí 100% lựa chọn 03 đề tài trong số 05 đề tài gửi về khoa.

Vào lúc 16h00 – 17h30 ngày 12 tháng 5 năm 2021, hội đồng khoa học khoa đã tổ chức buổi bảo vệ đề cương online cho các đề tài đã được duyệt.

Hội đồng đã có những góp ý cho các bạn sinh viên hoàn thiện lại đề cương để chuẩn bị tiến hành đề tài nghiên cứu, nhìn chung các bạn sinh viên đã thể hiện tinh thần nghiêm túc trong công việc, biết lắng nghe và tiếp thu.