Điều chỉnh kế hoạch học tập và đào tạo Học kỳ 1 năm 2021-2022

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch Covid – 19, thông báo của Chính phủ và các địa phương về công tác phòng, chống dịch, Nhà Trường thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo, các hoạt động giảng dạy đại học của Trường.